poleć znajomemu Dodaj do ulubionych

rozmiar czcionki: A A A

Aktualności

Zaproszenie na seminarium Grupy ds. Edukacyjnych

2013.12.03

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dn. 11-12.12.2013 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego w MPiPS oraz Grupą ds. Edukacyjnych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES, organizuje dwudniowe seminarium wyjazdowe poświęcone zagadnieniom związanym z edukacją dotyczącą ES na różnych poziomach i etapach kształcenia. Spotkanie seminaryjne jest adresowane do członków Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES, członków Grup tematycznych, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządu, partnerów społecznych, szeroko rozumianych organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, instytucji szkoleniowych i edukacyjnych zajmujących się edukacją w zakresie ekonomii/ gospodarki społecznej. Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” uczestnikom seminarium zapewniamy: - wyjazd z Warszawy w dn. 11.12.2013 r. o godz. 10.00 (parking pod Kinoteką) oraz powrót do Warszawy (ok. godz. 14.00 w dn. 12.12.2013 r.); - nocleg uczestników w Hotelu Batory *** w Tłuszczu (pokoje 2 osobowe); - wyżywienie podczas pobytu. Niestety w ramach wydarzenia CRZL nie zwraca kosztów dojazdu uczestników z miejsca pobytu/ zamieszkania do Warszawy w celu wzięcia udziału w seminarium. Przedstawiciele Zespołu projektowego będą mieć pieczątkę organizatora w celu ewentualnego podbicia delegacji. Prosimy o przesyłanie informacji odnośnie Państwa uczestnictwa w spotkaniu do dn. 4.12.2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sylwia.balcer@crzl.gov.pl. Jeśli znają Państwo przedstawicieli instytucji z katalogu adresatów przedsięwzięcia, którzy także mogą być zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu (lub jego części – Hotel zlokalizowany jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, a w okolicy jest stacja PKP Tłuszcz) w charakterze uczestnika seminarium lub prelegenta, prosimy o przekazanie im ww. zaproszenia wraz z prośbą o kontakt. Na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące organizowanego przedsięwzięcia chętnie odpowiemy za pośrednictwem e-mail. Pozdrawiam, Olga Kamińska

Zaproszenie na seminarium wyjazdowe Grupy ds. Finansowych

2013.12.03

Szanowni Państwo, W imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS oraz Grupy ds. Finansowych funkcjonującej w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w zakresie ES, pragnę serdecznie zaprosić na spotkanie seminaryjne Grupy ds. Finansowych, które zaplanowano w dn. 9-10.12.2013 r. Seminarium odbędzie się w Hotelu Batory*** w Tłuszczu. Uprzejmie informuję, iż spotkanie seminaryjne adresowane jest do członków Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES, członków Grup tematycznych, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządu, partnerów społecznych, szeroko rozumianych organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, a także instytucji finansowych zajmujących się wsparciem podmiotów ekonomii/ gospodarki społecznej. Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” uczestnikom seminarium zapewniamy: - wyjazd z Warszawy w dn. 9.12.2013 r. o godz. 10.00 (parking pod Kinoteką) oraz powrót do Warszawy (ok. godz. 14.00 w dn. 10.12.2013 r.); - nocleg uczestników w Hotelu Batory *** w Tłuszczu (pokoje 2 osobowe); - wyżywienie podczas pobytu; - możliwość zapoznania się z dotychczasowymi opracowaniami przygotowanymi przez Grupę ds. Finansowych; - interesujące prezentacje, Gości i dyskusję na temat różnych aspektów ES. Niestety w ramach wydarzenia nie zwracamy kosztów dojazdu uczestników z miejsca pobytu/ zamieszkania do Warszawy w celu wzięcia udziału w seminarium. Jednak przedstawiciele Zespołu projektowego będą mieć pieczątkę organizatora w celu ewentualnego podbicia delegacji. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na ww. spotkanie seminaryjne oraz uprzejmie informuję, iż liczy się kolejność zgłoszeń. Proszę przekazywać chęć uczestnictwa w spotkaniu do dn. 4.12.2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sylwia.balcer@crzl.gov.pl, z adnotacją w tytule wiadomości „Seminarium Grupy ds. Finansowych”. Jeśli znają Państwo przedstawicieli instytucji z katalogu adresatów przedsięwzięcia, którzy także mogą być zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu (lub jego części – Hotel Batory*** zlokalizowany jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, a w okolicy jest stacja PKP Tłuszcz) w charakterze uczestnika seminarium lub prelegenta, prosimy o przekazanie im ww. zaproszenia wraz z prośbą o kontakt. Na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące organizowanego przedsięwzięcia chętnie odpowiemy za pośrednictwem e-maila. Z poważaniem Olga Kamińska

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - Szczecin i Nowe Warpno

2013.09.18

Zainteresowanych Ekonomią Społeczną w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do Szczecina i Nowego Warpna. Więcej informacji na stronach internetowych organizatorów (m.in. Fundacji Fudusz Współpracy). Podczas OSES dystrybuowana będzie gazeta sektorowa "Jak robić biznes społeczny", gdzie zamieszczono wkładkę tematyczną na temat Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES, Grup tematycznych oraz projektu "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej". więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.09.25

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zapraszamy do składania ofert na opracowanie publikacji pod roboczym tytułem „Okiem praktyków Ekonomii Społecznej – zbiór wywiadów”. Obecnie trwa szacowanie, następnie zostanie sporządzone zapytanie ofertowe. Orientacyjnie informujemy, iż usługa powinna być kompleksowa i powinna zawierać następujące komponenty: - wybór podmiotów, które zostaną umieszczone w publikacji, - wybór przedstawicieli organizacji z którymi przeprowadzone zostaną wywiady, - przeprowadzenie wywiadów, - opracowanie merytoryczne i redakcja publikacji, - zapewnienie redaktora publikacji oraz autorów przedmowy i posłowia, - termin realizacji, -zapewnienie przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do publikacji na Zamawiającego, - zapewnienia przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów składowych publikacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, zapewnienie licencji pełnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej umożliwiającej korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który posiada autorskie prawa majątkowe do danego utworu powinna także zezwalać na udzielenie sublicencji, w zakresie wskazanym powyżej, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą elektroniczną na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do 30 września 2013 r.

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.09.25

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do szacowania wartości usługi polegającej na przygotowaniu 2 opracowań pod roboczymi tytułami: 1) „Ekonomia społeczna jako pracodawca i usługodawca. Potencjał gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w Polsce”. Celem opracowania jest analiza potencjału ekonomicznego i społecznego organizacji gospodarki społecznej (w tym spółdzielczości i organizacji non profit) z wyodrębnieniem liczby przedsiębiorstw społecznych na podstawie najnowszych danych statystyki publicznej (liczba organizacji, poziom i formy zatrudnienia, przychody, liczba użytkowników, dziedziny usług społecznych i ewentualnie użyteczności publicznej, ceny usług społecznych, ich dostępność, wiarygodność finansowa). 2) „Polityka regulacji ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Aspekty prawne, finansowe, organizacyjne”. Opracowanie powinno prezentować obraz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce, różne podejścia i oceny ich sytuacji, w szczególności: A. analizę i opis aktualnego stanu ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce, wraz ze wskazaniem jego słabych i mocnych stron, B. analizę i ocenę polityki wobec ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce, C. wnioski i rekomendacje. Opracowanie powinno zawierać kilka subekspertyz nt. w/w zagadnień. Uprzejmie informuję o przedłużeniu szacowania wartości ww. przedsięwzięć. Proszę o odpowiedź zawierającą wycenę tych dwóch opracowań (w rozbiciu na stawki jednostkowe) mailem na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do 30 września 2013 r.

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.09.25

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w szacowaniu wartości usługi polegającej na przygotowaniu projektu koncepcji działań dla nowej perspektywy programowej 2020. dotyczącej promocji Ekonomii Społecznej. Opracowanie powinno uwzględniać następujące poziomy: - instytucje otoczenia ekonomii społecznej (m.in. ROPS, OWES); - instytucje rządowe (np. ministerstwa i jednostki podległe); - instytucje samorządowe. Cel opracowania Głównym celem opracowania jest stworzenie projektu koncepcji działań dla nowej perspektywy programowej 2020 dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Ekonomii Społecznej. Projekt powinien uwzględniać katalog działań, które należy podjąć w celu informacji i promocji ES m.in. zdefiniowanie nadawców oraz grup docelowych. Oferta Wykonawcy powinna obejmować metodologię tworzenia kampanii promocyjnych, w tym m.in. kompleksowe informacje z zakresu: - Identyfikacji potrzeb ES, - Wyznaczenia celów informacji i promocji, - Budżetu promocji, - Wyboru kanałów promocyjnych/ dystrybucji, - Schematu przygotowania i wykonania kampanii promocyjnej, - Pomiaru wyników promocji. Termin realizacji 6 tygodni od momentu podpisania umowy Wymagania dotyczące realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać udokumentowaną wiedzę z zakresu ekonomii społecznej i co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania koncepcji działań informacyjno-promocyjnych. Kryteria oceny oferty Cena- 25% Doświadczenie wykonawcy- 25% Propozycja struktury i zakresu merytorycznego opracowania- 50%. Uprzejmie prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do 30 września 2013 r.

Zaproszenie do składania ofert

2013.08.26

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na przygotowaniu opracowania zawierającego projekt koncepcji działań dla nowej perspektywy programowej 2020 dotyczącej instrumentów wsparcia finansowego ekonomii społecznej w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej

Zaproszenie do składania ofert

2013.08.26

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na przygotowaniu Projektu założeń instrumentów wsparcia finansowego dla ES w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej

Zaproszenie do składania ofert!

2013.08.06

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na przygotowaniu opracowań pod roboczymi tytułami: a) „Wokół definicji gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej”; b) „Główne bariery dla pełnego wykorzystania przewag konkurencyjnych sektora spółdzielczego oraz sektora przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Europie w opiniach krajowych i zagranicznych ekspertów akademickich, przedstawicieli administracji publicznej, szczebla rządowego i samorządowego oraz przedsiębiorstw społecznych”; c) „Perspektywy rozwoju i kreowania polityki wobec organizacji gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych w gospodarce rynkowej w Polsce i w Europie w opinii krajowych i zagranicznych ekspertów akademickich, przedstawicieli administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz przedsiębiorstw społecznych”. I. Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa II. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zapraszamy do składania ofert polegających na przygotowaniu 3 opracowań pod roboczymi tytułami: a) „Wokół definicji gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej”, b) „Główne bariery dla pełnego wykorzystania przewag konkurencyjnych sektora spółdzielczego oraz sektora przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Europie w opiniach krajowych i zagranicznych ekspertów akademickich, przedstawicieli administracji publicznej, szczebla rządowego i samorządowego oraz przedsiębiorstw społecznych”; c) „Perspektywy rozwoju i kreowania polityki wobec organizacji gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych w gospodarce rynkowej w Polsce i w Europie w opinii krajowych i zagranicznych ekspertów akademickich, przedstawicieli administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz przedsiębiorstw społecznych”. Opracowania powinny zawierać m.in. przegląd definicji i perspektyw oraz systematyzację głównych pojęć z zakresu ES/GS. Celem analiz jest ukazanie podobieństw i różnic w definiowaniu pojęć gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego. Podstawą opracowań powinny być m.in. desk research oraz wywiady pogłębione: a) z krajowymi i zagranicznymi ekspertami akademickimi (m.in. reprezentantami Euricse, EMES, Międzynarodowa Federacja Spółdzielni Pracy), b) specjalistami-praktykami, c) przedstawicielami administracji publicznej szczebla krajowego i regionalnego. Celem ekspertyz jest poznanie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce i państwach UE w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego. Rozmówcy powinni w zgodzie ze swoimi kompetencjami w sposób wyczerpujący przedstawić wszystkie lub wybrane przez siebie, tj.: znaczenie gospodarki społecznej (w całości lub któregoś z jej segmentów, np. spółdzielczości pracy, socjalnej) w polityce zatrudnienia i usługach społecznych etc. Przedmiotem wywiadu pogłębionego powinna być także identyfikacja głównych barier na poziomie europejskim i krajowym utrudniających pełne wykorzystanie zasobów ekonomicznych i społecznych spółdzielczości i organizacji non profit oraz rekomendacje w zakresie zmian i kreowania nowej polityki na rzecz rozwoju gospodarki/ ekonomii społecznej (w tym w zakresie profesjonalizacji i edukacji pozaformalnej) ze strony administracji publicznej, samego środowiska ekonomii społecznej oraz społeczności akademickiej. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Grupą ds. Edukacyjnych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES oraz uwzględniania jej opinii w zakresie tworzenia narzędzi badawczych oraz wyboru/ doprecyzowania katalogu osób/ instytucji do analizy. Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nie dotyczy III. Miejsce realizacji zamówienia: Poza siedzibą Zamawiającego IV. Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od momentu zawarcia umowy V. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Wykonawca powinien posiadać udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu analiz/ raportów/ badań z zakresu nauk społecznych, ekonomi społecznej. VI. Kryteria oceny oferty: Cena- 25% Doświadczenie wykonawcy- 25% Propozycja struktury i zakresu merytorycznego opracowania- 50% VII. Zawartość oferty: 1. Imię i Nazwisko/ Nazwa oferenta. 2. CV. 3. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i wiedzę. 4. Kwota brutto za realizację zamówienia. 5. Opis struktury poszczególnych opracowań. 6. Oświadczenia oferenta: • o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń; • o spełnianiu wymagań dotyczących realizacji zamówienia; • o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w przypadku wyboru oferty; • o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego). VIII. Wybór oferty: 1. Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl do dnia 14 sierpnia 2013 r. 2. Termin otwarcia ofert 19 sierpnia 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Centrum RZL. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Olga Kamińska, tel. 22 237 00 57 e-mail:olga.kaminska@crzl.gov.pl. IX. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Uwagi końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 7. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru. 8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nieprzysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego odpostępowania ofertowego. 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie napodstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie.Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty zwymaganiami. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.07.26

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu wartości 3 opracowań pod roboczymi tytułami: a)„Wokół definicji gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej”; b)„Główne bariery dla pełnego wykorzystania przewag konkurencyjnych sektora spółdzielczego oraz sektora przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Europie w opiniach krajowych i zagranicznych ekspertów akademickich, przedstawicieli administracji publicznej, szczebla rządowego i regionalnego oraz przedsiębiorstw społecznych”; c)„Perspektywy rozwoju i kreowania polityki wobec organizacji gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych w gospodarce rynkowej w Polsce i w Europie w opinii krajowych i zagranicznych ekspertów akademickich, przedstawicieli administracji publicznej szczebla rządowego i regionalnego oraz przedsiębiorstw społecznych”. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Szacowanie wartości przedsięwzięcia jest pierwszym etapem w procedurze zlecania ekspertyz/opracowań. Uprzejmie prosimy o odpowiedź mailem na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 2 sierpnia 2013 r. do godz. 16.00.

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Pakt na rzecz ekonomii społecznej zostały przyjęte przez Zespół i rekomendowane do dalszych prac

2013.07.18

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej omówione na spotkaniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej został przyjęte i skierowane do dalszych prac. Zespół zaopiniował również pozytywnie Pakt na rzecz ekonomii społecznej więcej

Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej

2013.07.18

W dniu 17.07.2013 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.07.15

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu wartości opracowania projektu założeń instrumentów wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Szacowanie wartości przedsięwzięcia jest pierwszym etapem w procedurze zlecania ekspertyz/opracowań. Uprzejmie prosimy o odpowiedź mailem na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.07.15

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu wartości opracowania zawierającego projekt koncepcji działań dla nowej perspektywy programowej 2020 dotyczącej instrumentów wsparcia finansowego ekonomii społecznej. Głównym celem opracowania jest wypracowanie dokumentu o charakterze programowym, wyznaczającego kierunki rozwoju, jak również uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat istniejących i możliwych instrumentów wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2020. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Szacowanie wartości przedsięwzięcia jest pierwszym etapem w procedurze zlecania ekspertyz/opracowań. Uprzejmie prosimy o odpowiedź mailem na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.07.12

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu wartości opracowania pod roboczym tytułem „Polityka wobec ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”. Opracowanie powinno prezentować obraz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce, różne podejścia i oceny ich sytuacji, w szczególności: A. analizę i opis aktualnego stanu ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce, wraz ze wskazaniem jego słabych i mocnych stron, B. analizę i ocenę polityki wobec ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce, C. wnioski i rekomendacje. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Szacowanie wartości przedsięwzięcia jest pierwszym etapem w procedurze zlecania ekspertyz/opracowań. Uprzejmie prosimy o odpowiedź mailem na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 17 lipca 2013 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w szacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.07.12

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o pomoc w oszacowaniu wartości opracowania pod roboczym tytułem „Wokół definicji gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej”. Głównym celem opracowania jest przegląd definicji i perspektyw, systematyzacja pojęć, ukazanie podobieństw i różnic w definiowaniu pojęć gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Szacowanie wartości przedsięwzięcia jest pierwszym etapem w procedurze zlecania ekspertyz/opracowań. Uprzejmie prosimy o odpowiedź mailem na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 17 lipca 2013 r. do godz. 16.00.

Nowa wersja projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

2013.07.10

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszą wersją projektu KPRES będącą efektem prac Grupy ds. strategicznych Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. więcej

Spotkanie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES

2013.07.09

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 17 lipca 2013 r. w siedzibie MPiPS w Warszawie odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES. Agenda spotkania przewiduje m.in. prezentację założeń dokumentu „Pakt publiczno-społeczny na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej wpierającej działania na rzecz spójności społecznej 2020”, informację na temat stanu prac poszczególnych Grup tematycznych oraz stanu prac nad projektem ustawy o przedsiębiorcach społecznych i wspieraniu ekonomii społecznej, prezentację projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES, informację na temat stanu realizacji działań w projekcie „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Dodatkowo zgromadzonym na posiedzeniu zostanie przekazana informacja na temat Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które we wrześniu odbędą się w Szczecinie.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.07.01

Uprzejmie informujemy, iż kolejne spotkanie w ramach grup tematycznych Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES odbędzie się 24 lipca 2013 r. Będzie to spotkanie Grupy ds. edukacynych, a głównym przedmiotem posiedzenia będą: publikacja pod roboczym tytułem "Gospodarka /ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Polsce i w Europie. Nowe dane i nowe trendy", ekspertyzy oraz działania informacyjno-promocyjne dotyczące ES.

Konkurs dla dziennikarzy - przedłużony do 1 sierpnia 2013 r.!!!

2013.06.28

Zainteresowanych Ekonomią Społeczną uprzejmie informujemy, że Konkurs dla dziennikarzy prasy lokalnej prezentujący lokalne inicjatywy z ES w tle, na mocy rekomendacji Komisji Konkursowej został wydłużony do 1 sierpnia br. Złożone dotychczas prace nie zostały ocenione i otwarte. Nastąpi to w późniejszym terminie, który określa Regulamin Konkursu. więcej

V Kongres Kobiet

2013.06.13

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą wyrównywania szans w zatrudnieniu. Jednym z działań ww. kampanii jest organizacja usługi seminaryjnej upowszechniającej ideę równych szans w dostępie do zatrudnienia.W związku z powyższym zachęcamy do uczestnictwa w V Kongresie Kobiet, który odbędzie się już 14 czerwca w godz. 9.30 – 20.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. więcej

Pożyczki dla przedsiębiorców społecznych - portal!

2013.06.13

Osoby zainteresowane Ekonomią społeczną oraz przedsiębiorców społecznych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.esfundusz.pl. Na stronie znaleźć można szczegółowe informacje na temat uruchomionego dla podmiotów ekonomii społecznej Funduszu pożyczkowego. więcej

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.06.12

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkania w ramach grup tematycznych Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES odbędą się: 27 czerwca 2013 r.- grupy ds. strategicznych, 28 czerwca 2013 r. - grupy ds. finansowych.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.05.23

Zainteresowanych ekonomią społeczną uprzejmie informujemy, iż następne spotkania grup tematycznych działających w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej odbędą się: 10 czerwca 2013 r.- spotkanie grupy ds. strategicznych, 14 czerwca 2013 r.- spotkanie grupy ds. edukacyjnych. Spotkania odbędą sie w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Dobre praktyki ES

2013.05.23

Polecamy lekturę artykułu "Orneta. Babki górą!", który został upowszechniony za pośrednictwem www.ngo.pl i prezentuje Spółdzielnię Socjalną "Babiniec" z Ornety. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ngo.pl oraz w piśmie Pozarządowiec - maj nr 3 (149)2013 rok XVII. więcej

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.05.16

Uprzejmie informujemy, iż kolejne spotkanie grup tematycznych działających w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej odbędzie się 20 maja 2013 r. Będzie to spotkanie grupy ds. finansowych i odbędzie się tradycyjnie w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.05.08

Zainteresowanych ekonomią społeczną uprzejmie informujemy, iż następne spotkania grup tematycznych działających w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej odbędą się: 10 maja 2013 r. - spotkanie grupy ds. edukacyjnych, 21 maja 2013 r. - spotkanie grupy ds. strategicznych. Spotkania odbędą sie tradycyjnie w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.04.17

Uprzejmie informujemy, iż kolejne spotkania grup tematycznych działających w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej odbędą się: 7 maja 2013 r. - spotkanie grupy ds. strategicznych, 10 maja 2013 r.- spotkanie grupy ds. edukacyjnych. Spotkania odbędą sie tradycyjnie w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.04.10

Zainteresowanych ekonomią społeczną uprzejmie informujemy, iż następne spotkania grup tematycznych działających w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej odbędą się: 10 kwietnia 2013 r. - spotkanie grupy ds. prawnych, 15 kwietnia 2013 r.- spotkanie grupy ds. edukacyjnych, 7 maja 2013 r. - spotkanie grupy ds. strategicznych. Spotkania odbędą sie tradycyjnie w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Seminarium "Zakłady Aktywności Zawodowej w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej"

2013.04.04

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych seminarium "Zakłady Aktywności zawodowej w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej". W spotkaniu uczestniczli m.in. przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych. Spotkanie otworzyła Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- Pani Alina Wojtowicz-Pomierna. W trakcie spotkania przedstawiono obecną sytuację ZAZów oraz możliwości ich rozwoju w kontekście projektu KPRES. Omówiono również propozycje rozwoju ZAZów w kontekście projektu KPRES.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.03.27

Zainteresowanych ekonomią społeczną uprzejmie informujemy o harmonogramie spotkań grup tematycznych pracujących w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w kwietniu. Spotkania odbędą się: Grupa ds. prawnych- 2 kwietnia 2013 r., Grupa ds. strategicznych- 3 kwietnia 2013 r. Spotkania odbędą się w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie. Dodatkowo zachęcamy do uczestnictwa w seminarium „Zakłady Aktywności Zawodowej w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”, które jest organizowane przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS oraz Instytut Spraw Publicznych. Seminarium odbędzie się 2 kwietnia 2013 roku, w godzinach 12:00-15:00 w sali nr 107 w gmachu głównym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert

2013.03.12

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na przygotowaniu opracowania zawierającego analizę projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa II. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zapraszamy do składania ofert na przygotowaniu opracowania zawierającego analizę projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Głównym celem analizy jest uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz sposobów jego ewentualnego ulepszenia. Analiza powinna obejmować weryfikację zapisów projektu KPRES według następujących kryteriów: a) trafności, b) skuteczności, c) wydajności, d) spójności. Opracowanie powinno umożliwić uzyskanie odpowiedzi na następujące zagadnienia: 1. Czy projekt KPRES przedstawia właściwą strategię, pozwalającą sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi sektor ekonomii społecznej w Polsce?, w tym: - Czy w projekcie KPRES dokonano adekwatnej diagnozy problemów? W jaki sposób można udoskonalić diagnozę i jak wpłynie to na zakres interwencji? 2. Czy projekt KPRES jest właściwie zdefiniowany, ma przejrzyste cele i priorytety?, w tym: - Czy zaproponowane podejście strategiczne stanowi adekwatną odpowiedź na potrzeby i problemy sektora ekonomii społecznej w Polsce? Jak można byłoby udoskonalić projekt w tym zakresie? - Czy cele projektu KPRES są właściwie zoperacjonalizowane i mierzalne? - Czy priorytety i sposoby ich realizacji są powiązane w sensie merytorycznym i logicznym? - Czy wspomagają się wzajemnie? - Czy zawarty w projekcie KPRES zestaw priorytetów i sposobów ich realizacji jest właściwy i wystarczający do osiągnięcia wyznaczonych celów? - Czy założone cele są możliwe do osiągnięcia w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i prognozowanych tendencji? 3. Czy realne jest osiągnięcie zakładanych celów przy danej alokacji zasobów finansowych na poszczególne priorytety?, w tym: - Czy, przy istniejącym poziomie zasobów, szczególnie finansowych, ich alokacja umożliwi efektywne osiągnięcie założonych celów? - Czy wskazane są przesunięcia środków, ze względu na to, że pewne rezultaty można osiągnąć niższym kosztem, natomiast inne wymagają większych środków? - Jakie ryzyka wiążą się z zaplanowaną interwencją i w jaki sposób można je minimalizować? 4. Czy projekt KPRES jest spójny z politykami regionalnymi, krajowymi i UE? Odpowiadając na pytanie należy uwzględnić następujące dokumenty strategiczne: - Strategia Europa 2020”; - Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej”; - Raport Polska 2030; - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju; - Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020; - projekt: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego; - projekt: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego; - projekt: Strategia Sprawne Państwo; - projekt: Programu Rozwoju Przedsiębiorstw; - Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015; - Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”; 5. Czy zdefiniowano właściwe wskaźniki dla poszczególnych celów? Czy zaproponowane wskaźniki i ich wartości docelowe tworzą podstawę przyszłego systemu monitorowania i ewaluacji wdrażania projektu KPRES?, w tym: - Czy przyjęto realistyczne wartości docelowe wskaźników ? - W jaki sposób dobór i konstrukcja wskaźników produktu, rezultatu i wpływu mogą zostać udoskonalone? Wykonawca może zaproponować dodatkowe zagadnienia, które powinny jego zdaniem zostać uwzględnione przy opracowaniu analizy projektu KPRES. Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 73110000-6. III. Miejsce realizacji zamówienia: Poza siedzibą Zamawiającego IV. Termin realizacji zamówienia: I-II kwartał 2013 r. V. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji i analiz dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych (np. PO KL, PO FIO). VI. Kryteria oceny oferty: Cena- 25% Doświadczenie wykonawcy- 25% Propozycja struktury i zakresu merytorycznego opracowania- 50% VII. Zawartość oferty: 1. Imię i Nazwisko/ Nazwa oferenta. 2. CV. 3. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji i analiz dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych (np. PO KL, PO FIO). 4. Kwota brutto za realizację zamówienia. 5. Oświadczenia oferenta: • o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń; • o spełnianiu wymagań dotyczących realizacji zamówienia; • o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w przypadku wyboru oferty; • o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego). VIII. Wybór oferty: 1. Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl do dnia 19 marca 2013 r. do godziny 16.00. 2. Termin otwarcia ofert 20 marca 2013 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Centrum RZL. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Olga Kamińska, tel. 22 237 00 57 e-mail:olga.kaminska@crzl.gov.pl. IX. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Uwagi końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 7. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru. 8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nieprzysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego odpostępowania ofertowego. 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie napodstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie.Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty zwymaganiami. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.03.11

Zainteresowanych ekonomią społeczną uprzejmie informujemy o harmonogramie spotkań grup tematycznych pracujących w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Spotkania odbędą się: Grupa ds. strategicznych- 15 marca 2013 r. od godz. 10.00, Grupa ds.prawnych- 2 kwietnia 2013 r. od godz. 11.00, Grupa strategiczna- 3 kwietnia 2013 r. godz. 10. Spotkania odbędą się w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie. Niniejszy harmonogram spotkań może ulec zmianie.

Konkurs dla dziennikarzy promujący lokalne inicjatywy z zakresu ES

2013.03.01

W celu pobudzenia w środowisku dziennikarskim zainteresowania problematyką Ekonomii Społecznej, wyróżnienia podjętych inicjatyw oraz pogłębienia wiedzy o lokalnych inicjatywach i dobrych praktykach w obszarze Ekonomii Społecznej, ustanawia się Konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu systemowego 1.46 pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego. Konkurs jest zorganizowany w następujących fazach: a) od 1 marca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 roku, składanie zgłoszeń do konkursu wraz z artykułami, albo przesłanie pocztą (wtedy decyduje data stempla pocztowego); b) do dnia 30 sierpnia 2013 roku rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową; c) do dnia 29 listopada 2013 roku ogłoszenie wyników konkursu na uroczystości wręczenia nagród laureatom. Więcej informacji w zakładce: Konkurs dla dziennikarzy.

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.03.01

Zainteresowanych ekonomią społeczną uprzejmie informujemy o harmonogramie spotkań grup tematycznych pracujących w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Spotkanie Grupy prawnej odbędzie się 6 marca 2013 r. od godz. 10.00, natomiast spotkanie Grupy strategicznej zaplanowano na 7 marca 2013 r. od godz. 9.00. Oba spotkania odbędą się w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert

2013.03.01

Zapytanie ofertowe nr 12/2013 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy pn. „Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym na podstawie wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa II. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zapraszamy do składania ofert na opracowanie ekspertyzy pn. „Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym na podstawie wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Ekspertyza powinna poruszać następujące zagadnienia: 1. Zgodność poszczególnych planów z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, 2. Ocena komplementarności/spójności planów z KPRES (spójność polityk publicznych na poziomie centralnym i regionalnym) oraz ewentualnego powielania działań w regionach, zaplanowanych na poziomie centralnym 3. Porównanie regionalnych planów i KPRES pod kątem: • celów, • priorytetów i kierunków interwencji/działań, • definicji ekonomii społecznej, podmiotu ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego, • koncepcji dotyczącej infrastruktury wsparcia/systemów wsparcia, w tym ewentualnej certyfikacji/akredytacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, • kwoty przeznaczonej na finansowanie planów, • wskaźników i systemów monitorowania planów, • systemów koordynacji działań, wynikających z regionalnych planów (kto jest odpowiedzialny za koordynację/zarządzanie? Czy w system koordynacji/zarządzania włączeni są interesariusze? Jeśli tak, w jakiej formule?) 4. Rekomendacje odnośnie: • systemu monitorowania i wskaźników KPRES. Ekspertyza ma m. in. odpowiedzieć na pytanie, jakie dane zbierane są w każdym województwie wraz z rekomendacją, jakie dane są najistotniejsze, które wskaźniki powinno przyjąć każde województwo (z punktu widzenia późniejszego zbierania danych na poziomie krajowym), w jaki sposób dane powinny być przekazywane. Ekspertyza powinna także wskazywać, jakie dane powinny być zbierane na poziomie krajowym, a co za tym idzie, musi wskazywać dostępne aktualnie źródła danych o ES, • sposobu koordynacji (narzędzi) regionalnych planów na poziomie kraju. Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 73110000-6. III. Miejsce realizacji zamówienia: Poza siedzibą Zamawiającego IV. Termin realizacji zamówienia: I-II kwartał 2013 r. V. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w tworzeniu dokumentów i ekspertyz dotyczących polityk publicznych i ekonomii społecznej. VI. Kryteria oceny oferty: Cena- 25% Doświadczenie wykonawcy- 25% Propozycja struktury i zakresu merytorycznego opracowania- 50% VII. Zawartość oferty: 1. Imię i Nazwisko/ Nazwa oferenta. 2. CV. 3. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w tworzeniu dokumentów i ekspertyz dotyczących polityki publicznych i ekonomii społecznej. 4. Kwota brutto za realizację zamówienia. 5. Oświadczenia oferenta: 1) o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń; 2) o spełnianiu wymagań dotyczących realizacji zamówienia; 3) o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w przypadku wyboru oferty; 4) o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego). VIII. Wybór oferty: 1. Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl do dnia 8 marca 2013 r. do godziny 16.00 2. Termin otwarcia ofert 12 marca 2013 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Centrum RZL. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Olga Kamińska, tel. 22 237 00 57 e-mail:olga.kaminska@crzl.gov.pl. IX. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Uwagi końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 7. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru. 8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nieprzysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego odpostępowania ofertowego. 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie napodstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie.Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty zwymaganiami. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Zaproszenie do udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia- przedłużenie terminu!

2013.02.25

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, oraz prośbą o oszacowanie wartości opracowania publikacji pod roboczym tytułem „Antologia polskiej myśli spółdzielczej”, termin szacowania został przedłużony. Szczegóły dotyczące zaproszenia poniżej. Oferta wraz z wyceną powinna obejmować: - wybór tekstów, które zostaną umieszczone w publikacji, - opracowanie merytoryczne i redakcja publikacji, - termin realizacji, - zapewnienie redaktora publikacji oraz autorów przedmowy i posłowia, - zapewnienie przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do publikacji na Zamawiającego, - zapewnienia przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów składowych publikacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, zapewnienie licencji pełnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej umożliwiającej korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który posiada autorskie prawa majątkowe do danego utworu powinna także zezwalać na udzielenie sublicencji, w zakresie wskazanym powyżej, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 1 marca 2013 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.02.12

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości opracowania publikacji pod roboczym tytułem „Antologia polskiej myśli spółdzielczej”. Oferta wraz z wyceną powinna obejmować: - wybór tekstów, które zostaną umieszczone w publikacji, - opracowanie merytoryczne i redakcja publikacji, - zapewnienie redaktora publikacji oraz autorów przedmowy i posłowia, - termin realizacji, - zapewnienie przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do publikacji na Zamawiającego, - zapewnienia przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów składowych publikacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, zapewnienie licencji pełnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej umożliwiającej korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który posiada autorskie prawa majątkowe do danego utworu powinna także zezwalać na udzielenie sublicencji, w zakresie wskazanym powyżej, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 19 lutego 2013 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do składania ofert

2013.02.07

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na zakupie wiktuałów na spotkania organizowane w ramach Projektu 1.46 „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa II. Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu do Centrum RZL wiktuałów na spotkania organizowane w ramach Projektu 1.46 „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego. Funduszu Społecznego. Płatność będzie realizowana przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionego dokumentu księgowego w postaci rachunku /faktury VAT oraz protokołu odbioru zamówienia przedłożonego i zaakceptowanego przez osobę upoważnioną do odbioru. Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 15000000-8 III. Miejsce realizacji zmówienia: Poza siedzibą wykonawcy wraz z transportem do siedziby Zleceniodawcy. IV. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie musi być dostarczone w godzinach pracy Centrum RZL do siedziby Zamawiającego do 28 lutego 2013 r. V. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Zakres zamówienia: Mleko UHT w kartonach z zamknięciem 1 litr 2% - 6 sztuk, Śmietanka do kawy pakowana oddzielnie- 6 opakowań po 10 szt., Ciastka różne: w czekoladzie, deserowe, kruche, wafelki- 30 opakowań, Mini rogaliki, ciastka pakowane typu francuskiego i półfrancuskiego (np. 7days mini) – 8 opakowań, Herbata ekspresowa zielona- 4 opakowania, pakowana w pojedynczych saszetkach, Herbata owocowa tradycyjna i zielona- 4 opakowania, V. Kryteria oceny oferty: Cena – 100% VII. Zawartość oferty: 1. Imię i Nazwisko/Nazwa oferenta, 2. Kwota brutto za realizację zamówienia. 3. Oświadczenia oferenta: 1) o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń; 2) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli takie ustalono); 3) o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w przypadku wyboru oferty; 4) o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego). VIII.Wybór oferty: 1. Ofertę cenową należy złożyć elektronicznie do dnia 15 lutego 2013 r. do godziny 16.00 na adres: olga.kaminska@crzl.gov.pl 2. Termin otwarcia ofert 18 lutego 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Centrum RZL. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Olga Kamińska tel. 22 237 00 57 e-mail: olga.kaminska@crzl.gov.pl IX. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Uwagi końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 7. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru. 8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 10.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 11.Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016 - KONSULTACJE

2013.01.29

Podmioty ekonomii społecznej zachęcamy do wyrażenia opinii na temat Krajowego Panu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016. Więcej informacji o projekcie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl więcej

UWAGA! Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

2013.01.25

Miło Nam jest poinformować Państwa, iż Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w dniu 25 stycznia 2013 r. podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Umowę zawarto w obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza, Wiceminister Czesławy Ostrowskiej i Ambasadora Francji Pierre'a Buhlera. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). więcej informacji nt. projektu na stronie internetowej www.TISE.pl więcej

Z ekonomią społeczną w tle...

2013.01.21

Zainteresowanych ekonomią społeczną zachęcamy do zapoznania się z artykułami prasy lokalnej i krajowej, które poświęcone są tej problematyce. Na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl w artykule pt. "Dużo ekonomii społecznej w mediach" znajdą Państwo wykaz ostatnich artykułów dotyczących ES, które pojawiły się w prasie. więcej

Harmonogram spotkań grup tematycznych

2013.01.18

Zainteresowanych ekonomią społeczną uprzejmie informujemy o harmonogramie spotkań grup tematycznych pracujących w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Spotkanie Grupy prawnej odbędzie się 5 lutego 2013 r. o godz. 10.00, natomiast spotkanie Grupy strategicznej zaplanowano na 6 lutego 2013 r. na godz. 9.00. Oba spotkania odbędą się w siedzibie CRZL, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia

2013.01.15

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu ekspertyzy dotyczącej porównania wskaźników i systemów monitorowania wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie wraz z opracowaniem założeń do systemu monitorowania KPRES. Ekspertyza ma m. in. odpowiedzieć na pytanie, jakie dane zbierane są w każdym województwie wraz z rekomendacją, jakie dane są najistotniejsze, które wskaźniki powinno przyjąć każde województwo (z punktu widzenia późniejszego zbierania danych na poziomie krajowym). Ekspertyza powinna także wskazywać, jakie dane powinny być zbierane na poziomie krajowym, a co za tym idzie, musi wskazywać dostępne aktualnie źródła danych o Ekonomii Społecznej. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 22 stycznia 2013 r. do godz. 16.00.

Spotkanie grupy ds. prawnych oraz grupy ds. strategicznych

2013.01.09

10 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie CRZL zaplanowano spotkanie grupy ds. prawnych, które odbędzie się w siedzibie CRZL. Spotkanie będzie poświęcone projektowi ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 11 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 zaplanowano natomiast spotkanie grupy ds. strategicznych.

Seminarium konsultacyjne projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym

2013.01.09

10 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie CRZL rozpocznie się seminarium konsultacyjne projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące rekonstrukcji prac nad projektem ustawy oraz zaprezentowane zostaną propozycje i uwagi do projektu zgłoszone na ostani etapie prac.

Szkolenia z zakresu ekonomii społecznej - woj. podkarpackie

2013.01.09

Zainteresowanych ekonomią społeczną z woj. podkarpackiego zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową skierowaną do członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych. więcej

Szkolenia z zakresu ekonomii społecznej - Łódź

2013.01.09

W związku z realizacją projektu pn. „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja” Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi, zaprasza na szkolenie dotyczące ekonomii społecznej, które jest skierowane do następujących grup odbiorców: osób fizycznych (bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), pracowników Instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego. więcej

XII konkurs PFRON

2013.01.04

Na stronie PFRONu pojawiło się ogłoszenie dotyczące dwunastego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem na stronie Funduszu. więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia - przedłużenie terminu!

2013.01.02

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu ekspertyzy dotyczącej szczegółowych zasady udzielania pożyczek i poręczeń w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej po 2014 r. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 9 stycznia 2013 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia - przedłużenie terminu!

2013.01.02

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu ekspertyzy pn. Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych. Opracowanie powinno obejmować m.in. obraz ruchów nieformalnych w relacji do ES, przegląd tych inicjatyw z przykładami, rekomendacje dotyczące wspierania ruchu w kontekście polityk publicznych. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 9 styczniia 2013 r. do godz. 16.00.

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

2012.12.21

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

2012.12.20

Podmioty ekonomii społecznej zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. konkursu na prowadzenie w 2013 r. telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży oraz telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Oferty można składać do 8 stycznia 2013 r. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych. więcej

Kup prezent = Wesprzyj przedsiębiorstwa społecznie

2012.12.20

W kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zachęcamy do lektury artykułu pt. "Prezenty od przedsiębiorców społecznych?", który ukazał się na www.ekonomiaspoleczna.pl. więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia

2012.12.20

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu ekspertyzy pn. Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych. Opracowanie powinno obejmować m.in. obraz ruchów nieformalnych w relacji do ES, przegląd tych inicjatyw z przykładami, rekomendacje dotyczące wspierania ruchu w kontekście polityk publicznych. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 28 grudnia 2012 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia

2012.12.20

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu ekspertyzy dotyczącej szczegółowych zasady udzielania pożyczek i poręczeń w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej po 2014 r. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 16.00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości zamówienia

2012.12.19

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, zaprasza do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych na spotkaniach organizowanych w ramach projektu systemowego „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot umowy obejmuje następujące spotkania: 1. Spotkania grup tematycznych. Maksymalna liczba spotkań: 48 Rodzaj spotkania: spotkania dla 15 osób 2. Spotkania Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej Maksymalna liczba spotkań: 4 Rodzaj spotkania: spotkania dla 45 osób Rodzaje spotkań: Spotkania dla 15 osób na które zapewniony ma być: 1) Całodzienny serwis kawowy na który składać się powinny: a. Napoje: kawa czarna rozpuszczalna w zamkniętym opakowaniu 200g, termosy z wrzątkiem, kawa czarna mielona zaparzana w termosach, herbata w pojedynczych saszetkach – 50 sztuk w tym: 25 saszetek herbaty tradycyjnej czarnej i 25 saszetek herbaty smakowej, zielonej, cytryna w płynie w kubeczku 7,5g - 2 opakowania po 10 szt., cytryny świeże pokrojone w plasterkach - 4 sztuki, cukier biały i trzcinowy w saszetkach, śmietanka do kawy pakowana 2 opakowania po 10 szt., 3 kartony mleka UHT 3,2 % (po 1 litrze każdy). b. Zastawa ceramiczna: filiżanki, spodki, talerzyki deserowe, talerzyki na kanapki, szklanki na napoje i wodę, sztućce stalowe, serwetki papierowe trójwarstwowe. c. Ciasta na paterach, porcjowane serwowane w papilotach, co najmniej trzy rodzaje na osobę: np. sernik domowy, szarlotka, ciasto biszkoptowe z kremem, czekoladowiec, babeczki. d. Woda mineralna butelkowana gazowana i niegazowana w butelkach plastikowych max 0,5 l (co najmniej 1 l na 1 osobę). e. Patery ze świeżymi owocami (min. 150 g na osobę) co najmniej 3 rodzaje owoców np. mandarynki, śliwki, melon, ananas, jabłka, gruszki, winogrona. f. Kanapki na krojonej bułce i ciemnym chlebie (co najmniej 8 szt. na osobę, w tym 50% kanapek wegetariańskich). Wykonanie zamówienia będzie odbywać się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 roku. Spotkania z ciepłym posiłkiem dla 45 osób na które zapewniony ma być: 1) Catering obiadowy gorący dla każdego uczestnika, (godzina 12:00 - 13:00), w tym 50 % wegetariańskich dań składających się z: a. Pierwsze danie: dla każdej osoby porcja zupy. b. Drugie danie: o danie mięsne: dla każdej osoby porcję ziemniaków lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – 200 g na osobę, mięso – 150 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – 150 g na osobę, o danie bezmięsne: dla każdej osoby porcję ziemniaków lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – 200 g na osobę, ryba lub danie z grzybów lub warzyw – 150 g na osobę, surówka – 150 g na osobę. c. Owoce (jabłko lub banan lub mandarynki) – po 2 sztuki dla osoby. d. Deser na paterach: ciasto lub mus lub galaretka po 2 sztuki dla każdego uczestnika. e. Napoje: 0,5 litra soku owocowego na osobę i 1 litr wody (0,5 litra nie/gaz i 0,5 litra gaz) w butelkach plastikowych max 0,5 litrowych. f. Dania gorące serwowane z chromowanych bemarów, dania zimne i desery serwowane na ceramicznych półmiskach lub chromowanych tacach, sałatki podawane na ceramicznych miskach lub szklanych, sztućce stalowe, do zimnych napojów i wody szklanki, serwetki papierowe trójwarstwowe, obrusy. Zastawa ceramiczna. Obiad dla każdego uczestnika powinien być ciepły, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, jak i gramatury. 2) Całodzienny serwis kawowy na który składać się powinny: a. Napoje: kawa czarna rozpuszczalna w zamkniętym opakowaniu 200g – 2 sztuki, termosy z wrzątkiem, kawa czarna mielona zaparzana w termosach, herbata w pojedynczych saszetkach – 100 sztuk w tym: 65 saszetek herbaty tradycyjnej czarnej i 35 saszetek herbaty smakowej zielonej, cytryna w płynie w kubeczku 7,5g - 4 opakowania po 10 szt., cytryny świeże pokrojone w plasterkach - 7 sztuk, cukier biały i trzcinowy w saszetkach, śmietanka do kawy pakowana 7 opakowań po 10 szt. po 5 kartonów mleka UHT 3,2 % (po 1 litrze każdy). b. Zastawa ceramiczna: filiżanki, spodki, talerzyki deserowe, talerzyki na kanapki, szklanki na napoje i wodę, sztućce stalowe, serwetki papierowe trójwarstwowe. c. Ciasta na paterach, porcjowane serwowane w papilotach, co najmniej trzy rodzaje na osobę: np. sernik domowy, szarlotka, ciasto biszkoptowe z kremem, czekoladowiec, babeczki. d. Woda mineralna butelkowana gazowana i niegazowana w butelkach plastikowych max 0,5 l (co najmniej 1 l na 1 osobę). e. Patery ze świeżymi owocami (min. 150 g na osobę) co najmniej 3 rodzaje owoców np. mandarynki, śliwki, melon, ananas, jabłka, gruszki, winogrona. f. Kanapki na krojonej bułce i ciemnym chlebie (co najmniej 8 szt. na osobę, w tym 50% kanapek wegetariańskich). Wykonanie zamówienia będzie odbywać się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 roku. Zamawiający zastrzega, że spotkania mogą odbywać się w jednym dniu, lub dzień po dniu. Osoba do kontaktu: Olga Kamińska, email: olga.kaminska@crzl.gov.pl, tel. 22/ 237 00 57; Prosimy o odpowiedź do dnia 31 grudnia 2012 r. do godziny 16:00 (na adres e-mail olga.kaminska@crzl.gov.pl), czy możliwe byłoby zrealizowanie przez Państwa naszego zamówienia, zgodnie z powyższymi warunkami, oraz o podanie szacowanego kosztu zamówienia. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku.

Zaproszenie do udziału w oszacowaniu wartości zamówienia

2012.12.13

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, zwraca się do Państwa z prośbą o określenie, czy możliwe byłoby zrealizowanie przez Państwa zamówienia dotyczącego zakupu wiktuałów, na warunkach określonych poniżej: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wiktuałów na spotkania organizowane w ramach Projektu 1.46 „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zakres zamówienia: • Mleko UHT w kartonach z zamknięciem 1 litr 2% - 6 sztuk • Śmietanka do kawy pakowana oddzielnie- 6 opakowań po 10 szt., • Cukier biały pakowany w saszetkach- 1 kg • Cukier brązowy pakowany w saszetkach- 1 kg, • Woda niegazowana w butelce 0,5 l – 5 zgrzewek po 12 sztuk, • Woda gazowana w butelce 0,5 l – 5 zgrzewek po 12 sztuk, • Soki owocowe w kartonie- różne smaki 1 l – 30 sztuk, • Ciastka różne: w czekoladzie, deserowe, kruche, wafelki- 30 opakowań, • Herbata ekspresowa tradycyjna – 4 opakowania po 50 szt., • Herbata ekspresowa zielona- 4 opakowania, • Herbata owocowa tradycyjna i zielona- 4 opakowania, • Kawa rozpuszczalna 200g– 4 opakowania, • Kawa rozpuszczalna pakowana w saszetkach- 60 sztuk. 3. Dostawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego. 4. Płatność: Płatność będzie realizowana przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionego dokumentu księgowego w postaci rachunku /faktury VAT oraz protokołu odbioru zamówienia przedłożonego i zaakceptowanego przez osobę upoważnioną do odbioru. 5. Osoba do kontaktu: Olga Kamińska, email: olga.kaminska@crzl.gov.pl, tel. 22/ 237 00 57; Prosimy o odpowiedź do dnia 19 grudnia 2012 r. do godziny 13:00 (na adres e-mail olga.kaminska@crzl.gov.pl), czy możliwe byłoby zrealizowanie przez Państwa naszego zamówienia, zgodnie z powyższymi warunkami, oraz o podanie szacowanego kosztu i terminu realizacji zamówienia.

Spotkanie dotyczące realizowanych w obszarze ekonomii społecznej projektów innowacyjnych

2012.12.13

W dniu 13 grudnia 2012 r. w siedzibie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie dotyczące realizowanych w obszarze ekonomii społecznej projektów innowacyjnych. W spotkaniu udział wzięli m.in. reprezentanci grupy strategicznej, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Stowarzyszenia MORENA, Towarzysztwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, ROPS-u w Poznaniu, Urzędu Miasta St. Warszawy. W trakcie wydarzenia zaprezentowano główne cele i działania, oraz etap zaawansowania projektów innowacyjnych realizowanych przez te podmioty. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca możliwości adaptacji i implementacji testowanych rozwiązań na terenie innych województw.

Spotkanie dotyczące systemu monitorowania Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

2012.12.13

W dniu 13 grudnia 2012 r. w siedzibie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie dotyczące systemu monitorowania Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na podstawie doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele grupy strategicznej, przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o poziomach monitorowania i ewaluacji KPRES oraz o wskaźnikach.

Spotkanie grupy strategicznej

2012.12.12

W dniu 12 grudnia 2012 r. w siedzibie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy strategicznej, działającej w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Zorganizowane spotkanie poświęcono m.in. omówieniu głównych zmian w dokumencie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Protokół ze spotkania grupy strategicznej wkrótce znajdzie się na stronie internetowej projektu.

Spotkanie grupy edukacyjnej

2012.12.10

W dniu 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich odbyło się spotkanie grupy edukacyjnej działającej w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Na posiedzeniu dyskutowano m.in. na temat harmonogramu dalszych prac i działań podejmowanych przez grupę edukacyjną. Więcej informacji na temat spotkania już niebawem na stronie internetowej projektu w zakładce grupy edukacyjnej - prace.

Spotkanie grupy finansowej

2012.12.10

W dniu 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy finansowej. W spotkaniu udział wzięli członkowie grupy finansowej oraz eksperci. Przedmiotem dyskusji były m. in. kształt systemu poręczeniowo-pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Więcej informacji już niebawem na naszej stronie internetowej w zakładce Grupy finansowej - Prace.

Informacja nt. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej

2012.12.10

Na posiedzeniu w dn. 6.12.2012 r., Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła informację rządu dotyczącą funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej. więcej

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r.

2012.12.10

Wspólnie z Departamentem Pożytku Publicznego zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r. więcej

Program Gruntvig - dni otwarte

2012.12.06

Narodowa Agencja programu Gruntvig, zaprasza na indywidualne spotkania zainteresowanych z pracownikami Zespołu programu. W trakcie spotkań, które planowane są w styczniu, lutym, marcu i wrześniu 2013 r. można będzie m.in. przedyskutować inicjatywy i pomysły. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu Gruntvig. więcej

Zaproszenie do udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia

2012.12.05

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na zapewnieniu aktualizacji treści, tworzeniu i redagowaniu newsów w serwisie www.es.pozytek.gov.pl, na podstawie Desk research oraz materiałów i wskazówek Usługobiorcy, co najmniej raz dziennie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Usługodawca musi posiadać stały dostęp do sieci Internet, posiadać wiedzę z zakresu i problematyki trzeciego sektora oraz ekonomii społecznej. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres olga.kaminska@crzl.gov.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r. do godz. 16.00.

World Development Report 2013

2012.12.04

Prezentacja opracowania "World Development Report 2013" odbyła się w dniu dzisiejszym w Warszawie. Więcej informacji o raporcie, który został poświęcony pracy, można znaleźć na stronie internetowej Banku Światowego. więcej

Warsztat: współpraca z biznesem

2012.12.04

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Fundacji Akat, która zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatny warsztat dotyczący współpracy z biznesem. Warsztat odbędzie się 14 grudnia 2012, w godz. 9.00-12.00, w Warszawie. więcej

Punkt informacyjno-konsultacyjny oraz platforma ja-ty-my.org

2012.12.04

Podmioty ekonomii spoełcznej serdecznie zachęcamy do korzystania z Punktu informacyjno-konsultacyjnego, w ramach którego świadczone jest bezpłatne doradztwo oraz prezentowane są produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Więcej szczegołowych informacji na temat możliwości skorzystania z usług i zakupu produktów znajdą Państwo na portalu łódzkich podmiotów ekonomii społecznej www.ja-ty-my.org . więcej

Ogłoszenie konkursu FIO 2013

2012.11.30

Informacja o ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, właśnie pojawiła się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego. Zachęcamy organizacje pozarządowe, a szczególnie podmioty ekonomii społecznej do zapoznania się z Zasadami FIO 2013 oraz wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły na temat FIO 2013 na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. więcej

Wstępny harmonogram spotkań Grup tematycznych w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

2012.11.30

Poniżej wstępny, roboczy harmonogram spotkań Grup tematycznych w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej na najbliższe tygodnie: 10 XII 2012 r. godz. 11.00 - spotkanie Grupy Finansowej, 10 XII 2012 r. godz. 13.00 - spotkanie Grupy Edukacyjnej, 12 XII 2012 r. godz. 11.30 - spotkanie Grupy Strategicznej, 13 XII 2012 r. godz. 9.00 - spotkanie z przedstawicielami ROPS Kraków, ROPS Szczecin i ROPS Poznań w sprawie systemu monitorowania KPRES, 13 XII 2012 r. godz. 12.00 - planowane jest robocze spotkanie dotyczące projektów innowacyjnych i systemu ich wdrażania. Powyższe informacje mają charakter roboczy, ich harmonogram może ulec zmianie.

Świąteczna Zbiórka Żywności "Czy można cieszyć się świętami, gdy doskwiera głód?"

2012.11.30

Zachęcamy do zaangażowania się w Świąteczną Zbiórkę Żywności i wsparcie w ten sposób grup osób potrzebujących. Zainteresowani róznorodnym wsparciem inicjatywy, więcej szczegółowych informacji znajdą na stronie Federacji Polskich Banków Żywności. więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia

2012.11.29

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na zapewnieniu hostingu strony www.es.pozytek.gov.pl od stycznia 2013 do końca roku 2013 r. obejmującego: - utrzymanie serwisu w profesjonalnym obiekcie DataCenter do dn. 31.12.2013 r. (serwis może zawierać informacje o rozmiarze do 300MB, może być odwiedzany dziennie przez min. 500 indywidualnych użytkowników, dzienny transfer min. 1,5GB danych). Cena powinna obejmować również: - wykonywanie niezbędnych aktualizacji, wraz z opieką techniczną, (ewentualnie również aktualizacją treści w serwisie na podstawie materiałów i wskazówek Usługobiorcy) w zakresie min. 1 godz. roboczej w miesiącu, - zdalne świadczenie pomocy technicznej w zakresie i bieżącej eksploatacji systemu (wraz z obsługą techniczną Systemu Zarządzania Treścią ) pod określonym numerem telefonu. Usługodawca powinien posiadać serwer (serwery) na stałe podłączone do sieci Internet poprzez redudantne łącza dwóch niezależnych operatorów o gwarantowanej przepustowości ponad 5 Mbit/1 sek. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres malgorzata.skiba@crzl.gov.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r. do godz. 16.00.

Galeria "Inw(eS)torzy Społeczni 2012"

2012.11.29

Zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej zachęcamy do obejrzenia galerii "Inw(eS)torzy Społeczni 2012". więcej

"Nasze osiedla, nasza spółdzielnia"

2012.11.29

Zachęcamy do lektury interesującego artykułu dotyczacego ekonomii społecznej pt. "Nasze osiedla, nasza spółdzielnia". więcej

Seminaria dla "klasycznych" przedsiębiorców o ekonomii społecznej

2012.11.28

Zachęcamy do zapoznania się z interesującą ofertą seminariów na które zapraszają Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Polska, UNDP i PKPP Lewiatan. Przedsięwzięcie jest adresowane do przedsiębiorców, harmonogram i szczegóły na temat wydarzeń znajdują się pod linkiem. więcej

Publikacja "Między liderem a zmianą"

2012.11.28

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją powstałą w ramach Programu Integracji Społecznej będącego komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zainteresowanych problemami osób będących w procesie wykluczenia społecznego i wykluczonych społecznie zapraszamy do lektury. więcej

Spotkanie robocze dotyczące ustawy o przedsiębiorstwie społecznym

2012.11.27

W dniu 27 listopada 2012 r. w Departamencie Pożytku Publicznego odbyło się w trybie roboczym, spotkanie dotyczące ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. W spotkaniu wzięli udział m.in. eksperci zaangażowani w tworzenie dokumentu, przedstawiciele Departamentu oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Szczegóły spotkania już niebawem na naszej stronie internetowej.

Konferencja "WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH - czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób niepełnosprawnych"

2012.11.27

Trwa rejestracja na konferencję pt. "WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH - czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób niepełnosprawnych" organizowaną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zainteresowanych tematyką zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. więcej

Ogólnopolska Giełda Projektów. Nowe media – nowe perspektywy dla animacji kultury

2012.11.26

Zainteresowanych tematyką projektów kulturalnych i wymianą doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów w tym zakresie, zachęcamy do wzięcia udziału w "Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów. Nowe media – nowe perspektywy dla animacji kultury". więcej

VI edycja konkursu "Ludzka twarz EFS" - głosowanie trwa

2012.11.26

Do 15 grudnia br. można oddawać głosy on-line na najlepsze prace w VI edycji konkursu "Ludzka twarz EFS". Ideą VI edycji jest m.in. promocja wsparcia EFS adresowana do niepełnosprawnych, osób w wieku 50+ oraz młodych do 30. roku życia. Warto zapoznać się ze szczegółowymi celami konkursu, pracami nominowanymi do nagrody w poszczególnych kategoriach oraz oddać głos. więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu wartości przedsięwzięcia

2012.11.23

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 PO KL, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości przedsięwzięcia, polegającego na skorygowania zapisów ustawy o przedsiębiorstwie społecznym pod kątem jej zgodności z zapisami kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składnia ofert w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Prosimy o odpowiedź mailem na adres malgorzata.skiba@crzl.gov.pl w terminie do dnia 28 listopada 2012 r. do godz. 16.00.

Konsultacje Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2012.11.23

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną do wzięcia udziału w konsultacjach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.W projekcie, w ramach Priorytetu 3 Pogramu FIO wyznaczono kierunki działania m.in. Rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wnikliwa analiza zapisów Programu FIO oraz wzięcie udziału w konsultacjach, daje szansę na uwzględnienie potrzeb i oczekiwań sektora oraz podmiotów ekonomii społecznej. Uwagi można zgłaszać do 28 lutego 2013 r. Szczegółowe informacje na stronie: www.pozytek.gov.pl więcej

Zgłoś "Dobroczyńcę Roku 2012"

2012.11.23

Podmioty ekonomii społecznej serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ideą konkursu "Dobroczyńca Roku 2012" oraz do wzięcia udziału w inicjatywie. więcej

Szkolenia z zakresu ekonomii społecznej

2012.11.22

Osoby zainteresowane ekonomią społeczną zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i spotkań dotyczących problematyki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.szkolenia.ng.pl więcej

Spotkanie grupy strategicznej

2012.11.16

W związku z realizacją projektu 1.46 „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” w dniu 16 listopada 2012 r. w siedzibie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się spotkanie robocze grupy strategicznej, działającej w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. W spotkaniu udział wzięli m.in. członkowie grupy strategicznej, przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Spotkanie poprowadził przewodniczący grupy- Pan Cezary Miżejewski. W trakcie posiedzenia omówiono poszczególne części Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym diagnozę, cele oraz priorytety, omówiono także uwagi przesłane przez przedstawiciela Urzędu Zamówień Publicznych. Stwierdzono, że efekty dyskusji Grupy są bardzo wartościowe dla dalszych prac nad dokumentem, ustalono podział pracy na najbliższy okres oraz, roboczo, wyznaczono termin kolejnego spotkania na połowę grudnia 2012 r.

VIII posiedzenie Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

2012.10.08

W związku ze zmianami, 8 października 2012 roku Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie. Zarządzenie Premiera z 6 września 2012 r. zmieniło listę podmiotów upoważnionych do delegowania swoich przedstawicieli do prac Zespołu. Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie ustalono, że wiceprzewodniczącymi zespołu zostaną Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS oraz Henryk Wujec, delegowany z ramienia Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

V posiedzenie Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

2011.07.20

W dniu 20 lipca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się V spotkanie Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

Zapraszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu kosztu opracowania publikacji „Myśl ekonomii społecznej- antologia polskich tekstów współczesnych”

2011.07.15

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w oszacowaniu kosztu opracowania (zgodnie z poniższymi wytycznymi) publikacji pod roboczym tytułem „Myśl ekonomii społecznej- antologia polskich tekstów współczesnych”: - wybór tekstów, które zostaną umieszczone w publikacji, - opracowanie merytoryczne i redakcja publikacji, - zapewnie redaktora publikacji oraz autorów przedmowy i posłowia, - zapewnienie przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do publikacji na Zamawiającego, - zapewnienia przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów składowych publikacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, zapewnienie licencji pełnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej umożliwiającej korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który posiada autorskie prawa majątkowe do danego utworu powinna także zezwalać na udzielenie sublicencji, w zakresie wskazanym powyżej, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Powyższe zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do składania ofert. Prosimy o odpowiedź mailem na adres malgorzata.skiba@crzl.gov.pl w terminie do dnia 22.07.2011r. do godziny 16.00.

Zapraszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu kosztu opracowania publikacji „Myśl ekonomii społecznej- antologia tekstów zagranicznych”

2011.07.15

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w oszacowaniu kosztu opracowania (zgodnie z poniższymi wytycznymi) publikacji pod roboczym tytułem „Myśl ekonomii społecznej- antologia tekstów zagranicznych”: - wybór tekstów, które zostaną umieszczone w publikacji, - opracowanie merytoryczne i redakcja publikacji, - zapewnie redaktora publikacji oraz autorów przedmowy i posłowia, - zapewnienie przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do publikacji na Zamawiającego, - zapewnienia przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów składowych publikacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, zapewnienie licencji pełnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej umożliwiającej korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który posiada autorskie prawa majątkowe do danego utworu powinna także zezwalać na udzielenie sublicencji, w zakresie wskazanym powyżej, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Powyższe zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do składania ofert. Prosimy o odpowiedź mailem na adres malgorzata.skiba@crzl.gov.pl w terminie do dnia 22.07.2011 r. do godziny 16.00.

Zapraszenie do wzięcia udziału w oszacowaniu kosztu opracowania publikacji „Antologia polskiej myśli spółdzielczej”:

2011.07.15

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w oszacowaniu kosztu opracowania (zgodnie z poniższymi wytycznymi) publikacji pod roboczym tytułem „Antologia polskiej myśli spółdzielczej”: - wybór tekstów, które zostaną umieszczone w publikacji, - opracowanie merytoryczne i redakcja publikacji, - zapewnie redaktora publikacji oraz autorów przedmowy i posłowia, - zapewnienie przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do publikacji na Zamawiającego, - zapewnienia przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów składowych publikacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, zapewnienie licencji pełnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej umożliwiającej korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który posiada autorskie prawa majątkowe do danego utworu powinna także zezwalać na udzielenie sublicencji, w zakresie wskazanym powyżej, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Powyższe zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do składania ofert. Prosimy o odpowiedź mailem na adres malgorzata.skiba@crzl.gov.pl w terminie do dnia 22.07.2011r. do godziny 16.00.

Seminarium "Ocena projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym w świetle wyników konsultacji społecznych"

2011.05.27

W dniu 7 czerwca 2011 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych przy ulicy Szpitalnej 5/22 w godz. 10.30 - 13.30 odbędzie się seminarium poświęcone wynikom konsultacji społecznych projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej. więcej

Publikacja "MŁODY OBYWATEL" już gotowa

2011.05.26

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępna publikacja "Młody Obywatel", przygotowana w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza poradnika prosimy o kontakt z kierownikiem projektu- Małgorzatą Skibą pod numerem telefonu 22/ 237 00 57 lub e-mailem: malgorzata.skiba@crzl.gov.pl;

Współpraca grupy edukacyjnej i Centrum Edukacji Obywatelskiej

2011.04.29

W ramach współpracy między grupą edukacyjną a CEO powstaje publikacja "Młody Obywatel", przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak krok po kroku realizować projekt uczniowski na rzecz społeczności lokalnej. Nauczyciele otrzymają w nim materiały wprowadzające do nowych zagadnień w szkolnej edukacji, jakimi są społeczność lokalna, kapitał społeczny i przedsiębiorczość społeczna. Zapoznanie się z nimi pozwoli na przeprowadzenie zajęć z uczniami, a następnie na wsparcie grupy w realizacji ich projektu. Program "Młody Obywatel" realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie http://www.ceo.org.pl/portal/mob więcej

Konsultacje projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej

2011.04.18

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach, każdy głos jest dla nas ważny! więcej

Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym

2011.04.11

Grupa prawna przygotowała projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, który ma pomóc w rozwoju tego sektora w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz dyskusją toczacącą sie wokół niego. więcej